معاونت پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار می کند:
سخنرانی علمی دکتر حسین عیوضلو عضو کارگروه بانکداری اسلامی در تبیین بانکداری اسلامی