دکتر مسعود درخشان در سلسله نشست های اقتصاد ایران پیرامون IPC   جواب می دهد ...

می گویند توان مدیریت پروژه های نفتی بزرگ را نداریم