کتاب الزامات و مبانی اقتصاد اسلامی در قرآن کریم توسط آقای دکتر علیرضا جعفرزاده کوچکی نگارش یافته که بوسیله انتشارات دانشگاه امام صادق منتشر می گردد.

این کتاب در سه فصل با عنوان «مفهوم‌شناسی»، «الزامات و مبانی اقتصاد اسلامی» و «عوامل موفقیت در اقتصاد اسلامی» نگاشته شده است.

در مقدمه این کتاب آمده است: عدالت اجتماعی، اشتغال کامل، رشد و توسعه پایدار اقتصادی، ثبات نسبی قیمت‌ها، ریشه‌کن کردن فقر و توزیع عادلانه درآمد و ثروت، از جمله مسائلی است که امروزه نظام‌های اقتصادی با آن‌ها مواجه‌اند. نظام اقتصاد اسلامی، نشئت گرفته از قرآن و سنت است و محدود به بیان و تحلیل رفتارهای اقتصادی اجتماعی نیست؛ بلکه جریانی فعال و پویاست که به طور مستمر این رفتارها را تصحیح می‌کند.

اخلاقیات اسلامی، سرچشمه تغذیه معنوی این نظام است و همواره در تعیین و دستیابی به اهداف آن نقش بسزایی دارد. در اسلام، معیارهای اخلاقی بر فعالیت‌های اقتصادی انسان و جامعه تأثیر مستقیم دارد و افزون بر تعیین چارچوب و دامنه عمل فعالیت‌های اقتصادی، به نوعی آن را کنترل و نظارت می‌کند.

نظر اسلام نسبت به تحول‌های اقتصادی، تا حد زیادی حاکی از اراده و اختیار انسان است. از طرف دیگر جامعه نیز خود موجودی پویا و دارای حرکت است که به سوی قوانین ازلی و ثابت طبیعت حرکت می‌کند. این دو مکمل یکدیگرند؛ حتی اگر در ظاهر متناقض باشند.