کتاب مقدمه ای بر سواد مالی توسط دکتر عادل پیغامی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام و آقای امین مرادی باصیری دانش آموخته دانشگاه امام صادق علیه السلام نگارش یافته و انتشارات دانشگاه امام صادق این کتاب را منتشر نموده است.