مایکل سندل فیلسوف سیاسی معاصر آمریکایی و استاد دانشگاه هاروارد است. او بیش از همه به خاطر درس «عدالت» هاروارد و نقادی اش بر نظریه عدالت جان رالز در لیبرالیسم و حدود عدالت مشهور است.

سندل در سخنرانی اش در برنامه TED در مورد اینکه چرا نمی شود به بازار اعتماد کرد؟ سخنرانی می کند.