به همت انجمن علمی اقتصاد در دومین هفته علمی تمدن نوین اسلامی برگزار می شود:

نشست تخصصی تبیین شاخص های دولت اسلامی در افق تمدن نوین اسلامی

با حضور استاد علیرضا پناهیان

دوشنبه دوم اسفندماه

ساعت 20

سالن شهید مطهری