به همت انجمن علمی دانشجوئی اقتصاد، سلسله جلساتی با عنوان جلسات آشنائی با نظام مسائل اقتصاد ایران برگزار گردید که تا کنون 11 جلسه از آن با موفقیت برگزار و با موضوعات مختلف برگزار گردید