روز یکشنبه 29 آذر 96 در جلسه ای باحضور ریاست محترم دانشکده اقتصاد جناب  دکتر صادقی از شورای سابق انجمن علمی دانشجوئی اقتصاد (سال تحصیلی 96-95) تقدیر صورت گرفت و به آن عزیزان لوح سپاس اهدا شد.
در این جلسه دکتر صادقی از زحمات تمام فعالین انجمن علمی به خصوص شورای مدیریت که بدون تردید فعالیت های مهم و ارزنده ای را برای پرکردن خلأهای دانشکده انجام داده بودند تشکر کردند و بر این نکته تأکید کردند که به شورای مدیریت فعلی کمک کنند و یاری دهند و تجربه های خود را به آنان انتقال دادند و پیشنهاد دادند که سیستمی ایجاد شود که اطلاعات هر دوره انجمن در آن ثبت و برای آیندگان باقی بماند.