شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی اقتصاد به شرح زیر می باشند:

دبیر انجمن: محمدهادی عابدی  

* مصطفی پورکاوه دهکردی

* محمدحسین توکل

* جاسم نوری احمدآبادی

* حسین ویسی 

اعضای انجمن