شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی اقتصاد در سال تحصیلی 97-96 به شرح ذیل می باشد:


دبیر انجمن:  محمدرضا اسماعیل زاده

محمد جمور

محمدمهدی خانوار

علی آبکار

رضا توکلی

 


شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی اقتصاد در سال تحصیلی 96-95

دبیر انجمن: محمدهادی عابدی

مصطفی پورکاوه

حسین ویسی

محمدحسین توکل

جاسم نوری


اعضای انجمن