برای دریافت فایل صوتی ارائه ها در کارگاه فوق می توانید به کانال انجمن علمی دانشجوئی اقتصاد به نشانی 
ISEU_ISU@ مراجعه نمائید.