پورتال جدید دانشکده اقتصاد دانشگاه به آدرس http://eco.isu.ac.ir راه اندازی شد.