به همت پایگاه علمی اقتصاد بسیج دانشگاه امام صادق برگزار می شود

روش های تحقیق در اقتصاد اسلامی