از سلسله نشست های تحلیل شاخص های اقتصادی، روز چهارشنبه شاخص های اقتصاد مسکن مورد بررسی قرار گرفت:

مدرس: دکتر میرچولی

روز چهارشنبه ساعت 13:20 سالن شهید چمران