هشتمین جلسه از سلسله سخنرانی‌های بررسی تخصصی نظام مسائل اقتصاد ایران

با ارائه دکتر ابوجعفری و با حضور دانشجویان اقتصاد برگزار شد.